A Song and A Poem: For Good(bye)

Because I am not sure how to say it in my own way right now, here’s a song to tell it like it is.  For the Grade 8s and Mr. Ritter.  This is a little better than just  goodbye and I will miss you.

Also, here’s a list poem in two languages Joey Tandem and I wrote for Patrick Ritter’s (PR’s) surprise farewell shindig in school yesterday.  I was a little nervous as we read it aloud to everyone in school but it was worth it.  

Action Jackson, Didi and Julio


12 Things We Learned from Patrick Ritter          

a list poem by Pau and Paul

Sandosenang Bagay na Natutunan Namin Mula Kay Patrick RitterIsang Listahan na Tula ni Pau at Paul 
No. 1 It takes a village to raise a child.We’re not sure who said that but it was not Oscar Wilde Isa:Ang  isang bata ay pinalalaki ng isang barangay.Sino nga ba’ng nagsabi nito? Aba, malay!
No. 2 Does it support student learning?, he asks us often.Now every decision we make is guided by this question Dalawa:”Tinutulungan ba nito ang mga bata na matuto?” tanong niya kadalasan.Ngayon ang bawat pasiya ay gabay itong katanungan.
No. 3 Discipline is not a list of punishments for transgressions.  It is a culture with home, history, school, family and self as its composition Tatlo:Ang disiplina ay hindi listahan ng kaparusahan para sa mga pagkakamali.Ito ay kulturang binubuo ng pinanggalingan, kasaysayan, pamilya, at ng sarili.
No. 4 Assessment is not percentile, mode, median or mean.It is a culture of feedback and support, where the road to success can be seen. Apat:Ano ba, Pau? Ang hirap naman tagalugin niyan! ‘Wag na lang.Basta kultura iyan ng pagbibigay-alam at supporta kung saan ang daan sa tagumpay ay nasisilayan.
No. 5 Speaking of culture, he reminds us that we all don’t necessarily have the same.  But that there’s beauty in our differences whether through our beliefs, ethnicity, gender or name Lima:Kultura ba’y kamo? Paalala niya’y hindi tayo laging magkakatulad ng ganyan.Pero may kagandahan sa pagkakaiba kahit pa paniniwala, lahi, kasarian, o pangalan.
No.6 PR says, collaboration is key to make a difference in the world today.  He believes in lifelong learners who listen and also have something important to say Anim:Ika nga ni PR, ang pagtutulungan ay susi sa pagbabago ng mundo natin.Naniniwala siya sa mga taong habangbuhay na natututo, nakikinig, at sinasabi ang saloobin.
No. 7 Inform, inform, inform and keep everyone involved in the loop.  To avoid mishaps, misunderstandings and the fan getting hit by poop Pito:Ipaalam, i-i-ipaalam, i-i-ipaalam, sa mga pangyayari’y sabihan ang lahat.Nang maiwasan ang badtripan, ‘di pagkakaunawaan, at ang alam niyo na sa pagtama sa electric fan.
No. 8 PR taught us to email, text, call and be redundant with no shame.  Our lines of communication will never be the same Walo:Tinuruan tayo ni PR na mag email, text, at tumawag ng paulit-ulit ng walang kahihiyan.Ang ating pakikitungo ay nabago dahil diyan.
No. 9 PR taught us to email, text, call and be redundant with no shame.This is not a recording. If you mind it, he’s to blame. Siyam:Resend, forward, redial.Hindi ito recording, siya po ang may kasalanan.
No. 10 PR says change is inevitable and that it takes time for people to adjust.  But he reminds us to be open, be risk-takers and to have a lot of trust. Sampu:Sabi ni PR, ang pagbabago ay ‘di maiiwasan pero kailangan natin ng panahon para masanay.Ang paalala niya’y maging bukas ang puso’t isipan, huwag matakot sumubok ng bago, at magtiwala ng tunay.
No. 11 He taught us that wisdom begins when we realize just how little we know.  But it’s when we learn from each other that our understanding grows Labing-isa:Itinuro niya na ang simula ng tunay na kaalaman ay kapag alintana mo kung gaano kakaunti ang nalalaman mo.Pero kapag natututo tayo sa isa’t-isa, ang pang-unawa natin ay lalong lumalago.
No. 12 Last but not least, he said, ask when in doubt.  So PR…Can you confeerm all this stuff we’ve been talking about? Labing-dalawa:At panghuli ngunit mahalaga, ang sabi niya, “King hindi ka sigurado, dapat magtanong.”Kaya PR, tama ba lahat ng pinagsasasabi namin ngayon?
To round up this verse, we bid you a most svelte farewell…Thank you for believing in us, PR, it helped us believe in ourselves as well. Para tapusin itong balagtasan, ipinaabot namin itong pagpapaalam na todo sa etlevs, ‘pre.Salamat, PR, sa paniniwala sa aming kakayahan. Tinulungan mo kaming maniwala sa aming mga sarili.

Sigh.  Goodbyes are healthy. But they sure are hard.  And no matter what we do, the pain is the same.

grateful slice:  slow goodbyes and opportunities to express them in various ways.

One comment

  1. Pingback: Ode to a mentor and on being inspired « You are Here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s